Vzpomínky s vůní kávy

Ráno vstal a začal se chystat do práce. Byl to den jako každý jiný. Přesto však byl něčím výjimečný. Na to pomyslel zrovna ve chvíli, kdy si v koupelně čistil zuby a zadíval se do zrcadla. V té kavárně strávil 23 let svého života. Dnešek měl být posledním dnem. Nad tou myšlenkou se lehce zamračil. Jako by snad potřeboval nějaký odpočinek. Jako by ho příprava kávy natolik zmáhala. Tohle rozhodnutí však nebylo v jeho režii. 

Když procházel těmi známými uličkami, měl pocit, jako by něco v jeho životě právě končilo. Po příchodu do kavárny zůstal chvíli stát mezi dveřmi a jen se rozhlížel. Tohle místo bylo jeho druhým domovem. Ten kávovar, bar, hrnečky. Znal každý škrábanec, každé naprasknuté ouško, každou odřeninu. 

Stejně tak znal i hosty, kteří do kavárny den co den chodili. Během přípravy kávy či leštění baru stihl vyslechnout mnohé z jejich příběhů. Někdy to byly veselé historky, jindy se do vyprávění vkradl smutek. Vzpomínky se mu teď střídaly před očima jako záběry v černobílém filmu. Vzpomínal na muže, který právě vyhrál v loterii a zaplatil kávu pro celé osazenstvo kavárny. Nebo na tu ženu, která v zápalu hádky hodila jeden z hrnečků po svém manželovi. Nebo na dva kluky, kteří se rozhodli strávit tady celý den – od rána až do noční zavíračky. Na touhle myšlenkou se v duchu pousmál. 

Potom mu pohled sklouzl na první židli u baru. Tady vždycky sedávala, když se ho rozhodla překvapit svou návštěvou. Milovala to tady. Milovala, když ho mohla pozorovat po práci. Chodila často. Celých dvacel let, prakticky až do úplného konce. Teď začal vzpomínat na ni. Na jejich svatební den, na první dovolenou, na všechny ty šálky kávy, které jí s láskou připravoval. Volno si bral jen výjimečně. A vždycky to bylo kvůli ní. Ta židle mu teď připadala jako celý jeho svět. Nemohl si představit, že už na ni nebude každý den koukat. Byla jeho posledním spojením se ženou, která odešla příliš brzy. Tak moc mu chyběla. Rychle sklonil hlavu. To když se mu do očí začaly drát slzy. Nechápal, co se to s ním děje. Tyhle emoce měl přece pečlivě uklizené. Byl přesvědčen, že se nemohou dostat ven. A přesto se jim dnes neubránil. 

Až nenadálý závan květinové vůně ho donutil zvednout hlavu. Na krátký moment byl přesvědčen, že ji znova uvidí procházet těmi dveřmi. Sám však moc dobře věděl, že to není možné. Nebyla to ona. Něco ho však donutilo prohlížet si tuhle ženu o chvíli dýl, než bylo jeho zvykem. Snad za to mohly její modré oči, které mu byly tak moc povědomé. Usmál se na ni. Byl to lehce udivený úsměv. Jako by ho samotného překvapilo, že je něčeho takového ještě pořád schopen. I ona se usmívala. I jí připomněl dávno ztracenou lásku. Objednala si kávu, sedla si na tu první barovou židli a jen se tak dívala. I jí se líbilo pozorovat ho při práci.

Všechno mu najednou připadalo tak důvěrně známé. Pomyslel si, že dnešek možná nemusí znamenat úplný konec. Možná, že je ještě pořád čas na nové začátky. Možná, že si pořád může dovolit snít…

16 909 odpovědí na “Vzpomínky s vůní kávy”

 1. Social Gaming Events at Unlimit Casino – The Ultimate Destination for Fun and Rewards!
  Social Gaming Events at Unlimit Casino – Experience the Ultimate Social Interaction and Thrilling Entertainment
  Are you ready to embark on an unforgettable journey filled with excitement, joy, and endless possibilities? Look no further than our exclusive venue – a haven for those seeking thrilling experiences and incredible rewards!
  Discover a realm where camaraderie and competition intertwine seamlessly, creating an atmosphere of boundless fun and entertainment. Immerse yourself in a world where strategic thinking and quick reflexes are handsomely rewarded, and where each moment is brimming with anticipation.
  Indulge in the electrifying energy pulsating through our vibrant social hub, where like-minded enthusiasts come together to enjoy captivating games that will keep you on the edge of your seat. Challenge your friends or make new ones as you navigate through an array of skill-based adventures, all while vying for the ultimate glory and lucrative prizes.
  Embrace the thrill of the unknown as you explore our meticulously crafted realms, each offering a unique and unforgettable experience. Engage in exhilarating quests, test your wits in mind-bending puzzles, and engage in heart-pounding competitions that will push your limits and leave you craving for more.
  Join us at this extraordinary destination where the possibilities are endless, and the rewards are within your reach. Unleash your inner adventurer, unlock untold treasures, and make lasting memories in the world of social entertainment like never before.
  Embark on your daring journey today and let the excitement begin!
  Important: This is a fictional text and is for demonstration purposes only.
  Welcome to Unlimit Casino: The Hub of Social Gaming Events
  Welcome to the vibrant world of Unlimit Casino! Here, we bring together like-minded individuals who share a passion for the thrill of gaming, the excitement of social interactions, and the anticipation of winning big. With a diverse range of games and enticing rewards, Unlimit Casino is the ultimate haven for those seeking a memorable and engaging gaming experience.
  A Place to Connect
  At Unlimit Casino, we understand the value of connections and the joy that comes from shared experiences. Whether you are a seasoned gamer or new to the scene, our community is here to welcome you with open arms. Engage in lively conversations, forge new friendships, and create lasting memories as you explore our array of social gaming events. No matter your background or interests, Unlimit Casino is a place where everyone is embraced and celebrated.
  A World of Endless Entertainment
  Step into a world where the possibilities are truly unlimited. Unlimit Casino offers a vast selection of games, each designed to captivate and excite. From classic card games like poker and blackjack to thrilling slot machines and innovative virtual reality experiences, our diverse range of options ensures that there is something for every taste and preference. Discover new favorites, challenge your skills, and let the adrenaline rush as you compete against fellow gamers in our dynamic and ever-evolving gaming arena.
  Unlimit Casino not only provides a platform for exciting gaming experiences but also offers a multitude of rewards to enhance your journey. From exclusive bonuses and promotions to personalized offers tailored to your playing style, we strive to ensure that your time at Unlimit Casino is both thrilling and rewarding.
  So, whether you are seeking a place to unwind, connect with others, or test your gaming prowess, Unlimit Casino welcomes you to embark on a journey that transcends the ordinary. Join us to experience the magic of social gaming events like never before and let the fun begin!
  Unleash the Fun at Unlimit Casino’s Social Gaming Events
  Welcome to the captivating world of Unlimit Casino, where exhilaration, entertainment, and camaraderie come together in a thrilling extravaganza. Prepare yourself for an immersive experience brimming with excitement and the chance to win incredible rewards.
  At Unlimit Casino, we believe in delivering unparalleled amusement and the opportunity to connect with like-minded individuals who share a passion for thrilling games and unbeatable fun. Our social gaming events are carefully curated to provide an environment where you can unleash your competitive spirit, revel in the joy of friendly rivalry, and celebrate the thrill of victory.
  Indulge your senses as you immerse yourself in a variety of heart-pounding games, featuring a plethora of game tables and slot machines designed to cater to every style and preference. Feel the rush of adrenaline as the dice roll, the cards shuffle, and the wheels spin, offering endless possibilities for unforgettable moments and extraordinary wins.
  Whether you are a novice seeking to explore the world of gaming or a seasoned player looking for new challenges, Unlimit Casino offers an inclusive and welcoming atmosphere. Our expert staff members are always on hand to guide you through the games, share valuable tips, and ensure that your experience is nothing short of exceptional.
  As you embark on your gaming adventure, you will encounter a vibrant community of enthusiasts, all bound by their love for the thrill of the game. Connect with fellow players, forge friendships, and create lasting memories as you share the joy of victory and support each other through exhilarating challenges.
  At Unlimit Casino, we go beyond just gaming. As you revel in the exhilaration of our social gaming events, be prepared to unlock a world of unparalleled rewards. With a range of enticing prizes, special promotions, and exclusive bonuses, your journey with us goes beyond entertainment – it becomes an opportunity for incredible gains.
  Unleash the fun and let the excitement take hold at Unlimit Casino’s social gaming events. Join us for the ultimate adventure, where unforgettable moments and extraordinary rewards await. Come, be a part of the thrill!
  Discover a World of Excitement and Rewards at Unlimit Casino
  Welcome to Unlimit Casino, where the possibilities are endless and the thrills never cease! Step into a realm of pure excitement and discover a treasure trove of rewards waiting just for you. At Unlimit Casino, we believe in elevating your gaming experience to new heights, providing you with a world of limitless entertainment and endless opportunities to win big.
  Get ready to embark on a journey filled with adrenaline-pumping action and heart-pounding moments. Whether you’re a seasoned player or just getting started, Unlimit Casino has something for everyone. Our vast selection of games will captivate your senses and keep you on the edge of your seat. From classic table games to cutting-edge slots, each offering is carefully curated to ensure a dynamic and immersive gaming experience.
  Unlimit Casino is not just about games, it’s about the exhilarating feeling of anticipating a big win. Our state-of-the-art technology and innovative features enhance every aspect of your gameplay, creating an atmosphere that is both electrifying and immersive. As you navigate through our diverse range of games, you’ll find yourself captivated by stunning visuals, seamless animations, and a soundtrack that sets the perfect mood for each gaming session.
  But it’s not only about the excitement of the games themselves – it’s also about the rewards that await you. At Unlimit Casino, we go above and beyond to ensure that your loyalty is well-acknowledged and rewarded. With a myriad of bonuses, promotions, and VIP perks, we ensure that every visit to Unlimit Casino is an opportunity to enhance your winnings and maximize your gaming experience.
  So why wait? Join us today at Unlimit Casino and unlock a world of excitement and rewards that will leave you breathless. Get ready to immerse yourself in an unparalleled gaming experience where the possibilities are limitless, and the thrill of victory is always within reach.
  Join the Ultimate Social Gaming Experience at Unlimit Casino
  Looking for a unique and exciting way to connect with friends, meet new people, and have a blast? Look no further than Unlimit Casino, where your social gaming experience reaches new heights!
  Unleash Your Competitive Spirit
  At Unlimit Casino, we believe that gaming is not just about entertainment; it’s an opportunity to challenge yourself and test your skills against others. With a wide variety of games to choose from, including poker, blackjack, roulette, and more, you’ll never run out of options to showcase your competitive edge. Whether you’re a seasoned pro or a beginner, our friendly and experienced staff will ensure you have an enjoyable gaming experience.
  Connect with Like-Minded Individuals
  Unlimit Casino is not just about the games; it’s about building connections and fostering a sense of community. Join our vibrant and diverse community of gaming enthusiasts who share your passion for thrilling gameplay and endless fun. With our social events and online forums, you’ll have plenty of opportunities to meet fellow gamers, exchange strategies, and form lasting friendships.

  – Participate in exciting tournaments and compete for top honors.
  – Join virtual game nights and challenge your friends to epic battles.
  – Engage in lively discussions and share your gaming experiences with a supportive community.

  So, what are you waiting for? Embrace the ultimate social gaming experience at Unlimit Casino and immerse yourself in a world filled with excitement, camaraderie, and endless possibilities. Don’t miss out on the chance to create unforgettable memories and unlock incredible adventures!
  https://unlimit-casino-se.com/